وقتی این داستان را می‌خوانید، متوجه می‌شوید که کیانا بازی می‌کند، مریض می‌شود، شیطنت می‌کند؛ درست مثل همه‌ی بچه‌ها. اما «ما» باید این موضوع بدیهی را که بچه‌مان مثل دیگر بچه‌ها است، مدام به دیگران گوشزد کنیم.

ادامه مطلب