پس از انتشار خبر پیوستن حسین آقا به جمع خانوادگی‌مان، من و هم‌وجودم با صدها پرسش از سوی مخاطبان درباره‌ی ضوابط قانونی فرزندخواندگی و شرایط و موانع اجتماعی و اداری و خانوادگی اقدام به این کار مواجه شدیم که پاسخ به آنها را در سه بخش عنوان کرده‌ایم.

ادامه مطلب

از همون بیست روزگی‌اش دنبال مرخصی قانونی خودم دویدم وهمچنان می‌دوم. سازمان تامین اجتماعی کل قضیه فرزندخواندگی را زیر سوال برد و گفت ما حقوق مرخصی را نمی‌دهیم.

ادامه مطلب

وقتی این داستان را می‌خوانید، متوجه می‌شوید که کیانا بازی می‌کند، مریض می‌شود، شیطنت می‌کند؛ درست مثل همه‌ی بچه‌ها. اما «ما» باید این موضوع بدیهی را که بچه‌مان مثل دیگر بچه‌ها است، مدام به دیگران گوشزد کنیم.

ادامه مطلب