قرار بود با این برنامه رویکردمان را به کودکان بدسرپرست تغییر بدهیم، قضاوت را کنار بگذاریم و آنها را مسئول بدسرپرستی والدین‌شان ندانیم. اما فقط با یک مزه‌پرانی موضوع اصلی گم شد.

ادامه مطلب

باز هم اتفاقی در ورزش افتاد و بی‌توجهی به یکی از رشته‌های ورزشی به فرزندخوانده بودنش نسبت داده شد تا بر این باور غلط پای فشرده شود که فرزندخوانده فرزند واقعی نیست.

ادامه مطلب

اسف‌بارتر این که فرزندخوانده و فرزند ناخواسته در کنار هم آمده‌اند و این گونه تداعی می‌کند که فرزندخوانده ناخواسته است. معلوم نیست چرا وقتی می‌خواهیم به عده‌ای بتازیم، واژه‌ی پیامد از دایره‌ی واژگان‌مان رخت برمی‌بندد.

ادامه مطلب

متاسفانه اهالی ورزش به هر بهانه‌ای برای گرفتن بودجه بیشتر یا تسویه‌های سیاسی فدراسیون‌ها پای فرزندخوانده‌ها را به میان می‌کشند. این نوشته مروری بر گفته‌های ایشان است.

ادامه مطلب

این نگرش به فرزندخوانده که وی را فرزند «واقعی» نمی‌داند که جای دیگری را «اشغال» کرده است و از مواهبی بهره می‌برد که متعلق به دیگری است، بارها تکرار شده است. آن هم در جایی که محلی از اعراب نداشته است.

ادامه مطلب