کتاب‌های فارسی درباره‌ی فرزندپذیری بسیار محدودند. همان‌طور که در خانواده‌ها و فضای عمومی از فرزندپذیری حرفی به میان نمی‌آید، نوشته‌های آن هم کم‌شمارند. رضا رزاقی در مقدمه‌ی کتاب از ترویج نگاه مثبت به فرزندپذیری می‌گوبد و برای همین به جای واژه‌ی مانوس و جاافتاده‌ی فرزندخواندگی در عنوان کتابش از فرزندپذیری استفاده می‌کند و تاکید می‌کند که در کتاب به جای پدر و مادر بیولوژیک از تعبیر پدر و مادر «واقعی» استفاده نمی‌کند. هر چند نویسنده در تمامی موارد به این توصیه در کتاب پایبند نیست اما نگاه مثبت او به فرزندپذیری در کتاب نمودی بارز دارد.

ادامه مطلب