در بریده‌ی برگه‌ای انصراف خودشان را نوشتند و رفتند. گفتند هر چه شما گفتید ما قبول کردیم، مگر می‌شود که بیست سال هزینه مالی و معنوی بگذاری و آن وقت بگویند بچه را باید بدهی.

ادامه مطلب