از روزهای اخیر که بحث امکان ازدواج سرپرست و فرزندخوانده خبرساز شده است که بگذریم، بسیاری از نتایجی که با گوگل کردن فرزندخواندگی دیده می‌شود، به محرمیت فرزندخوانده و والدینش از نگاه فقهی می‌پردازد. اما همه فقها چنین نگاهی ندارند و موضوع فرزندخواندگی را با نگاه مکانیکی به فقه بررسی نمی‌کنند. یوسف صانعی و محمد […]

ادامه مطلب