نمای نزدیک

تجربه کسانی که با فرزندپذیری سروکار دارند، چیزهای زیادی برای یادگیری دارد. مادرپدرهای فرزندپذیر در مراحل مختلف از تصمیم‌گیری درباره فرزندپذیری، مسیری که طی می‌کنند، شیوه برخورد و واکنش خانواده‌ها تا مشکلات و خوشی‌های پس از آمدن فرزندشان هر روز با موضوعی سروکار دارند که خواندنش برای دیگران مفید است. برای درک دقیق‌تر فرزندپذیری شنیدن صدای فرزندخوانده‌ها و مادرپدرهای زیستی که کودک‌شان را به فرزندی سپرده‌اند نیز، ضروری است.

بلاگرها را بخوانید