درباره ما

ماه‌هاست به فرزندپذیری فکر می‌کنید. بارها درباره‌اش گپ زده‌اید. گاه خیلی کوتاه و گذرا و تنها یک نگرانی یا خوشی فرزند گرفتن بوده است و گاه بحثی درازدامن و بیشتر مواقع هم با افزودن نگرانی‌ها و تردیدها. بسیاری از نگرانی‌ها ریشه در فضای ابهامی دارند که پیش‌ِ روی پدرها و مادرهای فرزندپذیر وجود دارد. نمی‌دانند چه شرایطی باید داشته باشند، چه مسیری را باید بروند و چگونه مشکلات آن را حل کنند. ما به افراد فرزندپذیر کمک می‌کنیم بیشتر بدانند تا تصمیم مناسب‌تری بگیرند و بتوانند افراد موثر بر زندگی‌شان را با تصمیم‌شان همراه کنند.

پس از فرزندپذیری نیز خانواده‌ها را رها نمی‌کنیم. فرزندپذیری فرایندی عمرانه است و مدام پرسش‌ها و چالش‌های تازه‌ای سر برمی‌آورد که پاسخش نزد ماست. فرزندپذیری تنها یک ضلع ندارد و فرزندخوانده‌ها و والدین زیستی نیز بخشی از ماجرا هستند. آنها نیز می‌توانند دغدغه‌هایشان را با ما دنبال می‌کنند.

فرهنگ حاکم بر جامعه و خانواده‌ها به پنهان‌کاری در خصوص فرزندپذیری دامن می‌زند و خانواده‌های فرزندپذیر و فرزندخوانده‌ها که تعدادشان کم هم نیست، آن را به مانند رازی مخوف از همه کس پنهان می‌کنند. اینجا برای رهایی از این چرخه‌ی پنهان‌کاری و تسهیم اطلاعات و تجربه‌های فرزندپذیری و فرزندخواندگی ایجاد شده است. می‌خواهیم دغدغه‌های فرزند گرفتن را در جامعه‌ی ایران بیان کنیم؛ تردیدهای درونی، نگرانی‌های بی‌پایان و دوراهی‌ها و چندراهی‌هایی که پایانی ندارد.

ما می‌خواهیم قوانین و جامعه حامی کودکان و خانواده‌های فرزندپذیر باشد. افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی را که دغدغه فرزندپذیری دارند، به یکدیگر پیوند می‌دهیم. از طریق ما به شبکه‌ای از فرزندپذیرها، فرزندخوانده‌ها و والدین زیستی و متخصصان و فعالانی که در این باره می‌نویسند، متصل می‌شوید. از رویدادها و آموزش‌های مرتبط مطلع می‌شوید و می‌توانید بیاموزید و بیاموزانید. گروه‌های حامی تشکیل بدهید و بی‌واسطه از یکدیگر بیاموزید و اتکای عاطفی یکدیگر باشید.