خانه نمای نزدیک

نمای نزدیک

تجربه کسانی که با فرزندپذیری سروکار دارند، چیزهای زیادی برای یادگیری دارد. مادرپدرهای فرزندپذیر در مراحل مختلف از تصمیم‌گیری درباره فرزندپذیری، مسیری که طی می‌کنند، شیوه برخورد و واکنش خانواده‌ها تا مشکلات و خوشی‌های پس از آمدن فرزندشان هر روز با موضوعی سروکار دارند که خواندنش برای دیگران مفید است. برای درک دقیق‌تر فرزندپذیری شنیدن صدای فرزندخوانده‌ها و مادرپدرهای زیستی که کودک‌شان را به فرزندی سپرده‌اند نیز، ضروری است.

نوشته‌‌ای برای نمایش وجود ندارد

بلاگرها را بخوانید